Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 502/2002 Sb., pro pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro pojišťovny
  Tabulka: A K T I V A
  Věta: UK

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.PPohledávky za upsaný základní kapitál
  2B.PDlouhodobý nehmotný majetek, z toho:
  4 Pb) goodwill
  5C.PInvestice
  6C.I.PPozemky a stavby, z toho:
  49C.I.1PPozemky
  50C.I.2PStavby
  7Pa) provozní investice
  8C.II.PInvestice v podnikatelských seskupeních
  9C.II.1.PPodíly v ovládaných osobách
  10C.II.2.PDluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a zápůjčky a úvěry těmto osobám
  11C.II.3.PPodíly s podstatným vlivem
  12C.II.4.PDluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky a úvěry těmto osobám
  13C.III.PJiné investice
  14C.III.1.PAkcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
  15C.III.2.PDluhové cenné papíry, v tom:
  46 Pa) oceňované reálnou hodnotou
  47 Pb) držené do splatnosti
  16C.III.3.PInvestice v investičních sdruženích
  17C.III.5.POstatní zápůjčky a úvěry
  18C.III.6.PDepozita u finančních institucí
  19C.III.7.POstatní investice
  20C.IV.PDepozita při aktivním zajištění
  21D.PInvestice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
  22E.PDlužníci
  23E.I.PPohledávky z operací přímého pojištění
  24 Pa) pohledávky za ovládanými osobami
  25 Pb) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  26E.I.1.Ppojistníci
  27E.I.2.Ppojišťovací zprostředkovatelé
  28E.II.PPohledávky z operací zajištění
  29 Pa) pohledávky za ovládanými osobami
  30 Pb) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  31E.III.POstatní pohledávky
  32 Pa) pohledávky za ovládanými osobami
  33 Pb) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  34F.POstatní aktiva
  35F.I.PDlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby" a zásoby
  36F.II.PHotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně
  37F.IV.PJiná aktiva
  38G.PPřechodné účty aktiv
  39G.I.PNaběhlé úroky a nájemné
  40G.II.POdložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy,v tom odděleně:
  41 Pa) v životním pojištění
  42 Pb) v neživotním pojištění
  43G.III.POstatní přechodné účty aktiv
  45 PAKTIVA CELKEM
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.35.1 ze dne 02.09.2021 06:44