Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro zdravotní pojišťovny
  Tabulka: A K T I V A
  Věta: UO

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.PDlouhodobý nehmotný majetek
  44PI. Dlouhodobý nehmotný majetek
  45PII. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
  46PIII. Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného majetku
  2B.PInvestice
  3C.PDlouhodobý hmotný majetek
  47PI. Pozemky a stavby
  48P 1. Pozemky
  49P 2. Stavby
  50PII. Movitý majetek
  51P 1. Movitý majetek - odepisovaný
  52P 2. Movitý majetek - neodepisovaný
  53PIII. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
  54PIV. Poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku
  4D.PDlouhodobý finanční majetek
  5 PI. Podíly v podnikatelských seskupeních
  6 P1. Podíly v ovládaných osobách
  7P2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a zápůjčky nebo úvěry poskytnuté těmto osobám
  8 P3. Podíly s podstatným vlivem
  9P4. Dluhopisy vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky nebo úvěry poskytnuté těmto osobám
  10 PII. Jiný dlouhodobý finanční majetek
  11 P1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
  12 P2. Dluhové cenné papíry
  13 P3. Depozita u finančních institucí
  14 P4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
  15E.PDlužníci
  16 PI. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
  17P 1. Pohledávky za plátci pojistného
  18P 2. Pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb
  19P 3. Pohledávky z přerozdělení pojistného
  20P 4. Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění
  21P 5. Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu
  22P 6. Pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči
  55P 7. Dohadné položky aktivní
  60P 8. Ostatní pohledávky
  24 PII. Ostatní pohledávky
  61P 1. Krátkodobé
  62P 2. Dlouhodobé
  25F.POstatní aktiva
  26 PI. Zásoby
  27PII. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně
  28P1. Zvláštní bankovní účty
  29P 1.1. Základního fondu
  30P 1.2. Rezervního fondu
  31P 1.3. Provozního fondu
  32P 1.4. Sociálního fondu
  33P 1.5. Fondu reprodukce majetku
  34P 1.6. Fondu prevence
  35P 1.7. Fondu pro úhradu preventivní péče
  36P 1.8. Fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče
  37P 1.9. Fondu pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele
  56P 1.10. Ostatní bankovní účty
  63P2. Pokladna a jiné pokladní hodnoty
  38 PIII. Jiná aktiva
  57G.PČasové rozlišení
  58PI. Náklady příštích období
  59PII. Příjmy příštích období
  42 PAKTIVA CELKEM
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.35.1 ze dne 02.09.2021 06:44