Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
  Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
  Tabulka: Název položky
  Věta: UT

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.P | ZNáklady
  2A.I.P | ZSpotřebované nákupy a nakupované služby
  3A.I.1.PSpotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
  4A.I.2.PProdané zboží
  5A.I.3.POpravy a udržování
  6A.I.4.PNáklady na cestovné
  7A.I.5.PNáklady na reprezentaci
  8A.I.6.POstatní služby
  9A.II.P | ZZměna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
  10A.II.7.PZměna stavu zásob vlastní činnosti
  11A.II.8.PAktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
  12A.II.9.PAktivace dlouhodobého majetku
  13A.III.P | ZOsobní náklady
  14A.III.10.PMzdové náklady
  15A.III.11.PZákonné sociální pojištění
  16A.III.12.POstatní sociální pojištění
  17A.III.13.PZákonné sociální náklady
  18A.III.14POstatní sociální náklady
  19A.IV.P | ZDaně a poplatky
  20A.IV.15.PDaně a poplatky
  21A.V.P | ZOstatní náklady
  22A.V.16.PSmluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
  23A.V.17POdpis nedobytné pohledávky
  24A.V.18.PNákladové úroky
  25A.V.19.PKursové ztráty
  26A.V.20.PDary
  27A.V.21.PManka a škody
  28A.V.22.PJiné ostatní náklady
  29A.VI.P | ZOdpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
  30A.VI.23.POdpisy dlouhodobého majetku
  31A.VI.24.PProdaný dlouhodobý majetek
  32A.VI.25.PProdané cenné papíry a podíly
  33A.VI.26.PProdaný materiál
  34A.VI.27.PTvorba a použití rezerv a opravných položek
  35A.VII.P | ZPoskytnuté příspěvky
  36A.VII.28.PPoskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
  37A.VIII.P | ZDaň z příjmů
  38A.VIII.29PDaň z příjmů
  39P | ZNáklady celkem
  40B.P | ZVýnosy
  41B.I.P | ZProvozní dotace
  42B.I.1.PProvozní dotace
  43B.II.P | ZPřijaté příspěvky
  44B.II.2.PPřijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
  45B.II.3.PPřijaté příspěvky (dary)
  46B.II.4.PPřijaté členské příspěvky
  47B.III.P | ZTržby za vlastní výkony a za zboží
  48B.IV.P | ZOstatní výnosy
  49B.IV.5.PSmluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
  50B.IV.6.PPlatby za odepsané pohledávky
  51B.IV.7.PVýnosové úroky
  52B.IV.8.PKursové zisky
  53B.IV.9.PZúčtování fondů
  54B.IV.10.PJiné ostatní výnosy
  55B.V.P | ZTržby z prodeje majetku
  56B.V.11.PTržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  57B.V.12.PTržby z prodeje cenných papírů a podílů
  58B.V.13.PTržby z prodeje materiálu
  59B.V.14.PVýnosy z krátkodobého finančního majetku
  60B.V.15.PVýnosy z dlouhodobého finančního majetku
  61P | ZVýnosy celkem
  62C.P | ZVýsledek hospodaření před zdaněním
  63D.P | ZVýsledek hospodaření po zdanění
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.35.1 ze dne 02.09.2021 06:44